Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) vydává společnost TN Média s.r.o., IČ: 28847229, se sídlem Branická 213/53, 147 00 Praha 4 jako správce osobních údajů a týkají se zpracování osobních údajů na portálu moje.Trutnovinky.cz.

 

V těchto Zásadách naleznete bližší informace o zpracování Vašich osobních údajů, ke kterému dochází na základě Vámi uděleného souhlasu s jejich zpracováním za účelem registrace do klubu Moje Trutnovinky a za účelem zasílání marketingových sdělení.

 

Rozsah, účel, doba zpracování a zdroje zpracovávaných osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, ve kterém jste nám je uvedli při registraci do klubu Moje Trutnovinky, tedy identifikační údaje v rozsahu jméno, příjmení a datum narození a kontaktní údaje v rozsahu email a telefon. Po provedené registraci do klubu Moje Trutnovinky je každému uživateli přiděleno jedinečné ID číslo pro účely identifikace v rámci klubu. Nevyužíváme jiný zdroj osobních údajů než Vámi poskytnuté osobní údaje.

 

Identifikační údaje v daném rozsahu vyžadujeme proto, abychom Vás mohli následně ztotožnit při převzetí členské karty a datum narození dále i proto, abychom mohli ověřit, že registraci provádí zletilá osoba, která může být tedy adresátem marketingových sdělení, jež nesmí být podle příslušných právních předpisů nabízeny osobám mladším 18 let.

 

Kontaktní údaje v daném rozsahu vyžadujeme v případě emailu jednak pro řádné dokončení registrace do klubu Moje Trutnovinky a jednak email slouží jako přihlašovací jméno do portálu moje.Trutnovinky.cz (spolu s Vámi zvoleným heslem). V souvislosti s heslem upozorňujeme, že je nezbytné, abyste jej nesdělovali žádné třetí osobě a po ukončení činnosti na portálu moje.Trutnovinky.cz se z portálu odhlásili, zejména pokud daný počítač využívají i další osoby. Telefon je pak potřeba jednak pro zkontaktování výherců soutěží pořádaných v klubu Moje Trutnovinky a jednak pro urgentní spojení s členem klubu Moje Trutnovinky v krizových případech.

 

Všechny osobní údaje jsou zpracovávány výlučně pro účely, ke kterým jste dali souhlas, tedy buď jen pro registraci do klubu Moje Trutnovinky a správu profilu nebo i pro zasílání marketingových sdělení.

 

Všechny Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu trvání Vašeho členství v klubu Moje Trutnovinky.

 

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou v nezbytném rozsahu být předány ke zpracování třetím osobám, zejména pak:

  • společnostem podílejícím se na výrobě a distribuci členských karet, kterými jsou společnost BlackCard s.r.o., IČ 26848066 (výrobce členských karet) 
  • orgánům státní správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení, pokud nás o to v souladu s příslušnými právními předpisy požádají

Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí ani mezinárodních organizací.

 

 

Odvolání souhlasu

Máte právo kdykoliv odvolat souhlas, který jste nám udělil (souhlas s registrací do klubu Moje Trutnovinky a případně i souhlas se zasíláním marketingových sdělení). Souhlas můžete odvolat bezplatně elektronicky zasláním odvolání na email moje@trutnovinky.cz. Odvolání souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů nám ale pochopitelně můžete zaslat i písemně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na korespondenční adresu TN Média s.r.o., Trutnovinky, Horská 634, 541 01 Trutnov.

 

V odvolání souhlasu prosíme uveďte, zda odvoláváte souhlas s registrací do klubu Moje Trutnovinky nebo souhlas se zasíláním marketingových sdělení, popř. oba souhlasy zároveň. Mějte přitom na paměti, že odvoláním souhlasu s registrací do klubu Moje Trutnovinky zaniká Vaše členství v klubu Moje Trutnovinky a spolu s tím tedy i souhlas se zasíláním marketingových sdělení. V případě odvolání pouze souhlasu se zasíláním marketingových sdělení nadále zůstáváte členem klubu Moje Trutnovinky, nebudete ale dostávat žádné informace o výhodách, slevách, akcích a soutěžích našich smluvních partnerů.

 

Další Vaše práva spojená se zpracováním osobních údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Vám svědčí vedle práva odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů ještě následující práva:

  • Právo na přístup – máte právo znát, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakými účely, po jakou dobu, odkud údaje získáváme a komu je předáváme a jaká Vám svědčí práva. Právo na přístup realizujeme tímto dokumentem nazvaným „Zásady ochrany osobních údajů“.
  • Právo na opravu – máte právo, abychom opravili nebo doplnili Vaše osobní údaje, pokud jsou nepřesné nebo neúplné.
  • Právo na výmaz – máte právo, abychom Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazali, je-li splněn některý z důvodů v čl. 17 odst. 1 evropského nařízení č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jako „GDPR“) (např. údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny) a zároveň není dán některý z důvodů v čl. 17 odst. 3 nařízení GDPR, které odůvodňují pokračování zpracování.
  • Právo na omezení zpracování – máte právo v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich určitých osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování. Na rozdíl od práva na výmaz jde však o dočasné omezení zpracování a nikoliv o jejich trvalý výmaz. Případy, ve kterých lze toto právo uplatnit, jsou zakotveny v čl. 18 nařízení GDPR.
  • Právo na přenositelnost – máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje, které jste nám poskytl na základě souhlasu (dle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR) předali Vám nebo přímo jinému správci osobních údajů, kterého nám sdělíte, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo však platí pouze pro osobní údaje, které zpracováváme automatizovaně.
  • Právo podat stížnost - uplatněním žádného z výše uvedených práv není nijak dotčeno Vaše právo obrátit se se svou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz).

 

Jakékoliv výše zmíněné právo můžete u nás uplatnit bezplatně elektronicky (a to na email moje@trutnovinky.cz nebo písemně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na korespondenční adresu TN Média s.r.o., Trutnovinky, Horská 634, 541 01 Trutnov. Vždy prosíme uveďte (i) právo, které uplatňujete (např. právo na opravu), (ii) důvody, o které své právo opíráte (např. že u Vás evidujeme nesprávné telefonní číslo) a (iii) co požadujete (např. opravu a uvedení správného telefonní číslo u Vaší osoby.