Obchodní podmínky

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Pokud pojmy obsažené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách (dále jen „VOP“) začínají velkými písmeny, mají význam vymezený v těchto VOP, není-li uvedeno jinak.
2. Společnost TN Média s.r.o., IČ: 28847229, DIČ: CZ28847229, se sídlem Branická 213/53, Braník (dále jen „Provozovatel“) provozuje webový portál Trutnovinky.cz a rozšíření moje.Trutnovinky.cz. Činnost portálu Trutnovinky.cz spočívá ve zpravodajském informování z regionu Trutnovska, zatímco činnost rozšíření moje.Trutnovinky.cz spočívá personifikaci obsahu a práci s osobními daty zaregistrovaných uživatelů.
3. Smlouvy mezi Provozovatelem a uživateli služeb moje.Trutnovinky.cz (dále jen „Čtenáři“ nebo jednotlivě jako „Čtenář“), které se uzavírají prostřednictvím registrace Čtenáře na internetových stránek Provozovatele (moje.Trutnovinky.cz), se uzavírají výhradně za těchto VOP (dále jen „Smlouva“). Provozovatel neuznává podmínky Čtenáře, které odporují nebo se liší od VOP, ledaže by je výslovně uznal před uzavřením smlouvy se Čtenářem v písemné podobě. Takové podmínky pak platí pouze pro konkrétní smlouvu, pro kterou by byly sjednány.


2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
1. Registraci do portálu Trutnovinky.cz provádí Čtenář prostřednictvím registračního formuláře na stránkách Provozovatele (moje.trutnovinky.cz). Na těchto stránkách každý Čtenář vyplní registrační on-line formulář a odešle ke zpracování Provozovateli.
2. Čtenář je povinen při realizaci objednávky zadat adresu pro elektronickou poštu (e-mailová adresa), která musí mít zajištěnou technickou funkčnost po dobu platnosti členství.
3. Zprávy zasílané od Provozovatele na e-mailovou adresu dle čl. 2.2 platí jako doručené Čtenáři okamžikem jejich odeslání. Za chyby přenosu Provozovatel odpovídá jen v případě chyb ze své strany. Čtenář je oprávněn předložit důkaz o nedoručené zprávě, pokud chyba nevznikla na jeho straně.
4. Odesláním registračního formuláře se zaškrtnutím tlačítka souhlasu s VOP a následnou validací e-mailové adresy potvrzujícím odkazem uzavírají Čtenář a Provozovatel smlouvu. Na základě takto uzavřené Smlouvy vzniká Čtenáři nárok na členskou kartu klubu Moje Trutnovinky a vytvoření personifikované Webové prezentace na moje.Trutnovinky.cz nesoucí jeho kontaktní údaje a údaje o jeho zájmech. Případně další informační prvky, které Provozovatel do webových stránek v průběhu členství Čtenáře implementuje.
5. Provozovatel vystaví Čtenáři plastovou kartu klubu Moje Trutnovinky, na kterou bude moci Čtenář čerpat výhody a slevy od smluvních partnerů Provozovatele. O vydání karty bude Provozovatel Čtenáře informovat zprávou na e-mailovou adresu zadanou při registraci.
6. Zjistí-li Čtenář po odeslání registrace, že tato obsahuje chybně vyplněné osobní údaje, je povinen o tom e-mailem neprodleně vyrozumět Provozovatele. V tomto vyrozumění uvede, které údaje jsou v objednávce vyplněny chybně a jejich správné znění.


3. ZRUŠENÍ REGISTRACE
1. Čtenář je oprávněn stornovat svou odeslanou registraci nejpozději 1 pracovní den po odeslání registrace.
2. Žádost o storno registrace zašle Čtenář spolu se svým registračním číslem přiděleném při potvrzení registrace dle článku 2.4. VOP elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou na internetových stránkách moje.trutnovinky.cz.
3. Čtenář má právo zrušit svůj profil spolu s kartou kdykoliv bez ohledu na datum registrace. K vyřazení z databáze a skartace karty postačí donést kartu do sídla Provozovatele a vyplnit a podepsat formulář na deaktivaci profilu.
4. Čtenář bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn okamžitě zrušit registraci Čtenáře a jeho členství v klubu v případě, že Čtenář odvolá svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem členství v klubu.


4. ČLENSKÁ KARTA
1. Členská karta klubu Moje Trutnovinky je nedílnou součástí registrace do portálu moje.trutnovinky.cz.
2. Čtenář si členskou kartu vyzvedne v místě k tomu určeném Provozovatelem na základě e-mailového upozornění od Provozovatele, že jeho členská karta je připravena k vyzvednutí. Jiná forma distribuce (odeslání poštou či rozvoz) není možná. Členská karta je vydána po předložení občanského průkazu Čtenáře.
3. Členská karta i profil na webu moje.trutnovinky.cz jsou personálně nepřenosné.
4. Členská karta navázaná na aktivní profil na moje.trutnovinky.cz opravňuje jejího majitele k čerpání slev a výhod u smluvních partnerů Provozovatele.
5. Při ztrátě členské karty je vydání nové karty možné v sídle Provozovatele za poplatek 100,- Kč.


5. REKLAMACE
1. Veškeré reklamace týkající se zajištění poskytnutí a funkčnosti karty či profilu na webových stránkách moje.trutnovinky.cz, jsou zasílány na adresu Provozovatele a to formou písemnou nebo elektronickou (e-mail). Čtenář je povinen připojit doklady, obrázky, snímky obrazovky, které reklamaci dokládají. V dopisu Čtenář uvede rozhodné informace, na jejichž základě členskou kartu nebo poskytnuté Webové služby reklamuje, především pak údaje zadávané podle článku 2.1 VOP a Údaje, kdy vznikl důvod reklamace a v čem Čtenář spatřuje pochybení Provozovatele.
2. Po obdržení reklamace identifikuje Provozovatel příčinu reklamace a vyjádří se k ní do zákonem stanovené lhůty.


6. OSTATNÍ USTANOVENÍ
1. Provozovatel si vyhrazuje práva odmítnout novou registraci při podezření na duplicitu registrace u jednoho uživatele nebo na nesprávnost vyplněných Údajů.
2. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit profil Čtenáře při porušení VOP.
3. Provozovatel je oprávněn z provozních důvodů požádat Čtenáře o prodloužení termínu na dodání karty. Pokud Čtenář žádosti vyhoví, posouvá se termín 14 dní na začátek domluveného termínu.


7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tyto VOP v platném znění jsou zveřejněny na internetových stránkách Provozovatele www.trutnovinky.cz.
2. Provozovatel a Čtenář se výslovně dohodli na tom, že Provozovatel je oprávněn změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Provozovatel je oprávněn změnit tyto obchodní podmínky jen v přiměřeném rozsahu. Provozovatel se zavazuje změnu těchto obchodních podmínek oznámit Čtenáři nejpozději do 3 dnů předtím, než změněné obchodní podmínky nabydou účinnosti, a to mailem zaslaným na e-mailovou adresu čtenáře. Čtenář má právo zrušit svou registraci a členství v klubu výpovědí se 14denní výpovědní dobou jdoucí od okamžiku, kdy byl odhlášen ze systému a byl informován o změně obchodních podmínek v přihlašovacím dialogu.
3. Tyto VOP jsou platné od 26. 2. 2015. Změna je účinná zveřejněním na internetových stránkách Provozovatele moje.trutnovinky.cz.